صرفه جویی در مصرف گاز

بر خلاف نظر بسياري از مهندسين ساختمان، كارايي ورق پلي كربنات در ايزولاسيون حرارتي، كاهش تلفات حرارتي و افزايش بازدهي سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي ساختمان به مراتب از شيشه و حتي شيشه هاي دو جداره و چند جداره بيشتر است.

با توجه به اينكه هر چه مقدار ضريب انتقال حرارت ماده اي كمتر باشد، ميزان انتقال حرارت از آن ماده كمتر است، نگاهي به مقادير زير مويد مطلب فوق است:


ضريب انتقال حرارت

وات بر متر مربع درجه كلوين

ضخامت(ميليمتر) و فرمول ماده
5.8 6 شيشه ساده
3.5 6 ورق پلي كربنات دو جداره
3.2 4-6-6 (14) شيشه دو جداره
2.8 4-12-6 (22) شيشه دو جداره
2.7 10 ورق پلي كربنات دو جداره
2.6 4-25-6 (35) شيشه دو جداره
2.4 16 ورق پلي كربنات سه جداره
2.3 4-6-6-6-4 (28) شيشه سه جداره
2 4-6-12-6-4 (38) شيشه سه جداره
2 35 ديواره آجري
1.8 20 ورق پلي كربنات چند جداره
1.5 25 ورق پلي كربنات چند جداره
1.4 32 ورق پلي كربنات چند جداره