پلي پانلهاي ديواري

اين نوع پلي پانلها عمدتا در ديواره سوله هاي صنعتي و ورزشي ، ہا آشيانه هواپيماها ، نماي ساختمانها و مراکز خريد به کار ميرود