اداره برق سعادت آباد - تهران 

 

حدود 800 متر مربع از ورق هاي پلي كربنات شفاف سه جداره Daulux به ضخامت 10 ميليمتر توليد كمپاني Polyu ايتاليا جهت پوشش محوطه اين اداره در مجاورت ساندويچ پانل استفاده شده است.