استخر الغدير تهران

 

از ورق لكسان دوجداره آبي رنگ براي پوشش اين استخر استفاده شده است.