استخر مجتمع ثريا - اصفهان

 

در اين پروژه، ورق پلي كربنات لكسان بر روي سازه فضايي، نصب و آببندي شده است.