بازار سليمان - تبريز 

 

در اين پروژه از ورق هاي پلي كربنات لكسان چند جداره برنز استفاده شده است.