بانك ايران اروپا - كيش 

 

در اين نورگير اين پروژه از ورق لكسان شفاف به ضخامت 25 ميليمتر استفاده شده است.