بيمارستان بابل

از ورق پلي كربنات لكسان به رنگ شفاف چند جداره براي پوشش اين نورگير ها استفاده شده است.

در سقف بخشی از  بیمارستان شهر بابل از ورق های پلی کربنات شفاف به منظور نورگیر نمودن بهره برده شده است.