بيمارستان طالقاني - تهران 

 

در اين پروژه از ورق پلي كربنات ماكرولون برنز به ضخامت 6 ميليمتر دو جداره به متراژ حدودي 600 استفاده شده است.