دانشگاه علوم پزشکی ایران

طراحی و اجرای سازه کتابخانه مرکزی و پوششی پلی کربنات تخت 6 میل برنزه میباشد