دكل مخابراتي - بافق يزد 

 

با استفاده از ورق لكسان آبي رنگ چند جداره و نصب و آببندي آن در كنار ساندويچ پانل، اين سازه پوشيده شده است.