ساخت تجهيزات سپاهان

 

حدود 1500 متر مربع از وزقهاي پلي کربنات ماکرولون توليد کمپاني Bayer آلمان به ضخامت 6 ميليمتر به رنگ شفاف از نوع دو جداره جهت تامين روشنايي کارخانه ساخت تجهيزات سپاهان به کار برده شده است.