سايبان بيمارستان مهرگان

 

در اين پروژه از حدودا 50 متر مربع ورق Makrolon توليد Bayer آلمان به ضخامت 16ميليمتر دوجداره استفاده شده است.