سايبانهاي ساختمان پست فرودگاه 

 

در اين پروژه حدود 150 متر مربع از ورق پلي کربنات Makrolon توليد Bayer آلمان به ضخامت 16 ميليمتر داراي جداره ضربدري به رنگ شفاف، جهت پوشش دو سايبان شمالي و جنوبي ساختمان پست فرودگاه بين المللي استفاده شده است.