مجتمع تجاري آريا 

 

حدود 1000 متر مربع از ورق هاي پلي كربنات 3 جداره ماكرولون به ضخامت 16 ميليمتر و به رنگ شفاف براي پوشش نورگير و بر روي سازه فضايي اين پروژه نصب و آببندي شده است.