مجتمع تجاري اداري - تهران 

 

در اين پروژه از ورق لكسان شيري رنگ چند جداره استفاده شده است.