مجتمع شهيد هاشمي دادگستري تهران 

 

در نورگيرهاي اين پروژه از ورق پلي كربنات لكسان برنز رنگ استفاده شده است.