مدرسه دخترانه فضيلت

 

حدود 200 متر مربع از ورق پلي کربنات ماکرولون شيري رنگ به ضخامت 10 ميليمتر از نوع 4 جداره براي پوشش اين پروژه استفاده شده است.