موزه فرش - اصفهان 

 

ورق بكار رفته در اين پروژه، لكسان برنز و به متراژ حدودي 600 متر مربع ميباشد.