نوردهي طبيعي به يکي از آشيانه هاي قديمي کشور

 

در اين پروژه از حدودا 100 متر مربع ورق لکسان به ضخامت 25 ميليمتر استفاده گرديد و تعويض آهن آلات، آهنگري مورد نياز ورق پلي کربنات و نصب آن در مدت 15 روز کاري انجام گرديد.