نورگير ها و استخرهاي منازل شخصي از سال 1373 تا کنون

 

از ورق پلي كربنات جهت پوشش انواع نورگير و استخر منازل شخصي در اشكال هرمي، گنبدي، شيب دار و قوسي  استفاده ميشود.