نوسازي نورگيرهاي مصلي شهر شيراز

 

در اين پروژه از حدود 3000 متر مربع ورق پلي کربنات شيري رنگ ماکرولوکس به ضخامت 10 ميليمتر از نوع 3 جداره استفاده شده است

در اين پروژه به علت نور پردازي خاص مورد نياز، از ورق شيري پلي کربنات استفاده qتا بيشترين ميزان پخش شوندگي نور در فضا ايجاد شده و حالت معنوي خاصي را به مصلي بدهد.

همچنين اين رنگ با سايه افکني مناسبي که دارد، مانع از تابش حرارت تابشي آفتاب بر روي نمازگزاران ميشود.

اين نوع خاص ورق پلي کربنات، داراي ضخامت 10 ميليمتر است ولي به جاي دو جدار، از 3 جدار بهره ميگيردو نسبت به پوشش سابق داراي ايزولاسيون حرارتي و صوتي به مراتب بيشتري است.

از نکات اجرايي نيز ميتوان به سرعت بالاي نصب، حفظ استانداردهاي آهنکشي و آببندي کامل پروژه اشاره کرد که با توجه به محدوديتهاي زماني کار (مانند روزهاي جمعه و اعياد و سوگواريها) در کمتر از 40 روز کاري اجرا گرديد.