پوشش استخر مجتمع تاژ - زعفرانيه تهران 

 

در اين پروژه از ورق لكسان شيري استفاده شده است. اين ورق در حاليكه داراي گذر نور مناسبي است، مات بوده و خلوت خوبي را براي استفاده كنندگان ايجاد ميكند.