پوشش نورگيرهاي زائر سراي شرکت نفت- مشهد مقدس

در اين پروژه از ورقهاي 3 جداره به ضخامت 10 ميليمتر استفاده شده است

کمپاني EMP سوئيس يکي از کمپانيهاي پيشتاز در توليد و نوآوري در ساخت ورقهاي پلي کربنات با تعداد جداره هاي بالا در ضخامتهاي مختلف است تا ضريب انتفال حرارتي ورق پلي کربنات را افزايش دهد.
در اين پروژه از ورقهاي 3 جداره به ضخامت 10 ميليمتر يه رنگ شيري اين کمپاني استفاده شده است