کارخانه آب معدنی دنا - یاسوج

ساخت و پوشش کارخانه آب معدنی دنا در یاسوج با استفاده از ورق های پلی کربنات

همانطور که در تصاویر زیر نیز نمایان است پوشش کلیه بخش های این سازه با استفاده از ورق های پلی کربنات و توسط کارشناسان شرکت سایه ساز ایمن به اجرا در آمده است.